Umwelt

Privacyverklaring

Umwelt Media B.V. (onder handelsnaam Umwelt Films) streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal Umwelt Films dan ook zorgvuldig omgaan.

Identiteit en contactgegevens

Umwelt Media B.V.
Larikslaan 255
3053 LD Rotterdam
E-mailadres: contact@umweltfilms.com
Kamer van Koophandel-nummer: 6635442

Gebruik en bewaren gegevens
Deze website is anoniem te bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van Umwelt Films, vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst. Bij levering of bezoek hebben wij uw adresgegevens nodig. Ook kijken we naar uw IP-adres, zodat we uw voorkeuren kunnen onthouden en u van passend advies kunnen voorzien. Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Waarom
Umwelt Films verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:
▪  voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen;
▪  om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
▪  om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;
▪  om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
▪  om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;
▪  indien Umwelt Films hiertoe wettelijk verplicht is.

Hoe lang
Umwelt Films zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen
Umwelt Films verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Links
Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Umwelt Films is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Inzien, aanpassen, verwijderen
U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Zie de contactgegevens bovenaan deze verklaring.

Beveiliging
Umwelt Films neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op via bovenstaande contactgegevens. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookiebeleid/statistiek
Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Umwelt Films.